Dla kogo
Pomoc psychologiczna skierowana jest zarówno do osób doświadczających okresowych trudności i kryzysów, jak do tych którzy doświadczają nawracających trudnych emocji, czują się samotni, bezradni i nieszczęśliwi.
Warunki poufności
Psycholog/terapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a co istotne także samego faktu korzystania z terapii wobec osób trzecich np. rodziny i osób postronnych. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjent/klienta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem.
Konsultacje i poradnictwo psychologiczne
Są to jedno lub kilku spotkaniowe sesje z psychologiem, mające na celu zdobycie przez specjalistę wstępnej orientacji w rodzaju problemu i rozpoznaniu potrzeb klienta. Konsultacje pomagają ustalić najbardziej adekwatną formę pomocy oraz wspólnie z osobą poszukującą pomocy określić cele i rodzaj dalszej współpracy. Niekiedy aby poradzić sobie  z trudnościami wystarczy jedno lub kilka spotkań. Innym razem wskazana jest długoterminowa praca nad problemem. W trakcie spotkań psycholog prowadzi ukierunkowaną rozmowę, może prosić o wypełnienie kwestionariuszy lub przeprowadzić testy psychologiczne.

Co bardzo ważne konsultacje są przeznaczone zarówno dla osób bezpośrednio przeżywających problemy, jak i dla ich bliskich.

 

Interwencja kryzysowa
Jest formą pomocy w nagłych, dramatycznych sytuacjach, skoncentrowana jest na przywróceniu równowagi psychicznej, utraconej wskutek kryzysowych zdarzeń, na udzieleniu wsparcia, stworzeniu warunków do odreagowania emocjonalnego i pogodzenia się z faktami.
Terapia dziecka
W gabinecie mogą Państwo uzyskać pomoc w zakresie problemów rozwojowych, wychowawczych oraz interpersonalnych dziecka lub nastolatka. Pragnę jednak zauważyć że korzystanie z pomocy psychologicznej i tzw. „pójście z dzieckiem do psychologa” czasem jest mylnie spostrzegane przez rodziców jako „odstawienie dziecka (jak samochodu) do warsztatu, a później odebranie już  naprawionego”. Natomiast terapia dziecka/nastolatka wymaga udziału i współpracy rodziców (najlepiej obojga). Dlatego pierwsze spotkanie odbywa się tylko z udziałem rodziców i jest rozmową o dotychczasowym  rozwoju dziecka, o postawach wychowawczych, reakcjach rodziców na powstające problemy oraz oczekiwaniach wobec psychologa.

Oddziaływania terapeutyczne poprzedzone są diagnozą czyli ustaleniem jaka jest istota problemu (co się dzieje?), jakie są tego przyczyny (skąd się to bierze?). Spotkania z dzieckiem prowadzone są w formie rozmowy lub zabawy. Psycholog używa różnych metod diagnostycznych (psychorysunek, testy psychologiczne). Po jednym (lub kilku spotkaniach z dzieckiem – w zależności od potrzeb) ponownie odbywa się spotkanie z rodzicami poświęcone przedstawieniu Państwu informacji na temat istoty problemów dziecka oraz stosownej formy dalszej pomocy, którą psycholog może rekomendować z punktu widzenia współczesnej wiedzy.

Terapia rodzin

Terapia rodzinna to forma terapii psychologicznej, której celem jest rozwiązanie problemów i konfliktów w rodzinie oraz odbudowa więzi między jej członkami. Polega na odnalezieniu źródła kryzysu oraz sposobów na jego pokonanie, czemu służyć ma cykl spotkań, w których uczestniczą rodzice, dzieci i terapeuta prowadzący.

Terapia rodzinna opiera się na założeniu, że rodzina jest jak system naczyń połączonych – kiedy jeden z domowników ma problemy, odbijają się one negatywnie na jego najbliższych, a to z kolei przyczynia się do powstawania nieporozumień i konfliktów. Terapia rodzinna wskazana jest w sytuacjach, gdy relacje między domownikami są zakłócone, nie czują ze sobą więzi, brakuje im bliskości, zrozumienia, wsparcia. Może być także pomocna wówczas, gdy rodzina przeżywa kryzys spowodowany konfliktem małżeńskim, problemami wychowawczymi, konfliktami rodziców z dorastającymi dziećmi, uzależnieniem członka rodziny, zaburzeniami odżywiania, przewlekłą chorobą itp.

W terapii powinna uczestniczyć cała rodzina, wtedy jej efekty są najlepsze. Specjalista stara się zachować neutralność i nie stawać po żadnej stronie ewentualnego konfliktu. Jego celem niej jest szukanie winnych, lecz wypracowanie takiego rozwiązania, które będzie spełniało potrzeby i oczekiwania wszystkich uczestników spotkania.

Korzyści wynikające z rodzinnych spotkań z terapeutą to między innymi:

  • większa wrażliwość na odczucia i potrzeby innych członków rodziny;
  • lepsze zrozumienie motywów postępowania swojego i swoich bliskich;
  • poprawa komunikacji w rodzinie – częstsze wsłuchiwanie się w to, co druga osoba ma do przekazania, nauka otwartego mówienia o sobie i swoich uczuciach;
  • zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz większa świadomość potrzeb fizycznych i emocjonalnych dziecka.

Spotkania trwają 80 minut i odbywają się raz na 2 tygodnie.

Badania psychologiczne

Badanie psychologiczne ma na celu poznanie funkcjonowania psychicznego osoby w obszarze poznawczym (iloraz inteligencji), emocjonalnym i społecznym. Składa się ono z wywiadu w osobą badaną lub opiekunem oraz badania specjalistycznymi testami psychologicznymi.

Badanie psychologiczne dzieci i młodzieży ma na celu ustalenie przyczyn problemów dziecka/ nastolatka oraz jej / jego mocnych stron, które można wykorzystać podczas wspierania dziecka w lepszym radzeniu sobie.

Efektem badania diagnostycznego jest sporządzona w wersji pisemnej opinia psychologiczna zawierająca główne wyniki badania. Rodzice otrzymują zalecenia
dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, w razie potrzeby sporządzane są wskazówki/ zalecenia dla nauczycieli i innych osób mających wpływ na dziecko/ nastolatka. Dane z diagnozy mogą być wykorzystywane do opracowania indywidualnego planu terapeutycznego.

W Gabinecie wykonywane są badania psychologiczne dzieci i młodzieży oraz dorosłych na potrzeby orzecznictwa Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności, ZUS, KRUS, itp.